Moderator:  Tomasz Nakielski – Redaktor prowadzący NaKolei.pl 
prof. Leszek Reszka – Uniwersytet Gdański
dr Grzegorz Mazurkiewicz – Przewodniczący Rady Klastra LODZistics
Jacek Silski – Prezydent Wielkopolski Związek Pracodawców
dr Witold Bartnik – Prezes Zarządu REDS S.A.
Albert Siekierka – Dyrektor Handlowy Lucchini Polska Sp. z o.o.
Roman Nikitov – Co-head of venture and tech investments at ICU,
                                 Doradca Zarządu, Grupa Logistor 

Moderator: Adam Musiał – Redaktor naczelny, Raport Kolejowy
dr Jakub Majewski – Prezes Zarządu Fundacji "Pro Kolej"
Marcel Klinowski – Członek Zarządu Polregio S.A.
Arkadiusz Świerkot – Członek Zarządu Stadler Polska Sp. z o.o.
dr hab. Inż. Andrzej Massel – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
Radosław Pyffel – Ekspert ds. polityki międzynarodowej i Azji, Instytut Sobieskiego
Jan Sechter – Przewodniczący Sekcji Transportu, Izba Handlowa Republiki Czeskiej

 

Moderator: dr Karol Wach – dziennikarz branżowy
Piotr Malepszak – Wiceminister Infrastruktury
Alan Beroud – Prezes Zarządu Polskie Koleje Państwowe S.A. *
Piotr Wyborski – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Krzysztof Zdziarski – Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz S.A.
Maciej Olek – Członek Zarządu Budimex S.A.
dr inż. Maciej Andrzejewski – Członek Zarządu H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
prof. dr hab. Mirosław Chaberek – Uniwersytet Morski w Gdyni
Adam Szymankiewicz – dyrektor ds. infrastruktury kolejowej Siemens Mobility Sp. z o.o.

Moderator: dr Czesław Warsewicz - Przewodniczący Rady Klastra "Luxtorpeda 2.0"
Piotr Malepszak - Wiceminister Infrastruktury
Kamil Wilde – Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego
Adam Pawlik – Prezes Zarządu Polregio S.A.
dr Marcin Rodek – Prezes Zarządu H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
Robert Pilarczyk – Dyrektor Departamentu Transportu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Krzysztof Jaworski – Zastępca Dyrektora Departamentu Projektów Kolejowych, CUPT

Agata Sobczyk – Wojewoda Wielkopolska
Piotr Malepszak – Wiceminister Infrastruktury 
dr Czesław Warsewicz – Przewodniczący Rady Klastra "Luxtorpeda 2.0"

 

Panel poświęcony polityce transportowej i jej finansowaniu z Funduszy Europejskich, skupi się na omówieniu głównych celów oraz mechanizmów finansowania projektów transportowych w ramach UE. Omówione zostaną priorytety finansowania, proces ubiegania się o środki oraz kwestie finansowania inwestycji kolejowych, tworzenia odpowiednich ram prawnych oraz współpracy międzynarodowej w celu promowania transportu kolejowego. Ponadto zostanie omówione znaczenie zrównoważonego transportu, wykorzystania nowych technologii oraz współpracy międzynarodowej. Panel ma na celu wyjaśnienie kompleksowej struktury polityki transportowej UE oraz sposobów efektywnego wykorzystania funduszy europejskich w tej dziedzinie.

Transport kolejowy odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym, zapewniając efektywny przewóz osób i towarów na dużą skalę. Jego znaczenie ekonomiczne przejawia się w ułatwianiu handlu, wspieraniu rozwoju regionalnego oraz generowaniu miejsc pracy w sektorze transportowym i powiązanych branżach. Jednocześnie, poprzez zmniejszanie zatłoczenia drogowego, emisji CO2 i ograniczanie liczby wypadków, transport kolejowy przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska. Dążenie do modernizacji infrastruktury i wprowadzanie nowych technologii oraz efektywnej organizacji transportu kolejowego poprzez rozwiązania cyfrowe może jeszcze bardziej zwiększyć jego pozytywny wpływ na gospodarkę i mobilność społeczeństwa. 

Panel będzie skupiał  się na analizie potencjalnych korzyści i wyzwań związanych z tą formą transportu. Będą omówione możliwości rozwoju KDP jako środka efektywnego i zrównoważonego transportu, podkreślając ich potencjał w redukcji czasu podróży, zmniejszeniu emisji CO2 oraz poprawie konkurencyjności transportu kolejowego wobec innych środków transportu. Jednocześnie będą zidentyfikowane istniejące wyzwania, takie jak wysokie koszty budowy infrastruktury, konieczność integracji z istniejącymi systemami transportowymi oraz potrzeba współpracy międzynarodowej. Celem panelu będzie wypracowanie strategii wspierających rozwój KDP jako kluczowego elementu infrastruktury transportowej, mającego potencjał przyczynienia się do rozwiązywania wyzwań rozwojowych w najbliższej dekadzie.

W tym bloku tematycznym omówione zostaną aktualne wyzwania związane ze stanem infrastruktury kolejowej, w tym modernizacja istniejących linii, budowa nowych tras oraz zarządzanie siecią kolejową. W kontekście taboru kolejowego będzie to również okazja do dyskusji na temat adaptacji istniejących pojazdów do nowych standardów infrastruktury oraz potrzeb modernizacji i rozbudowy istniejącej floty kolejowej.

5 czerwca 2024 r. 
 
09.00 – 10.00  Rejestracja 
 
10.00 – 10.20  Powitanie i wystąpienia otwierające

H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. jest jedną z najstarszych firm produkujących tabor kolejowy. Przez ponad wiek kształtowała się obecna forma spółki, niejednokrotnie wyznaczana przez wydarzenia zmieniające Poznań i cały kraj. H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych przez cały okres swojej działalności stanowiła i stanowi miejsce pracy dla wielu pokoleń Poznaniaków i mieszkańców Wielkopolski.

Zakres wizyty studyjnej: powitanie i prezentacja dorobku spółki oraz możliwości technicznych. Przedstawienie najnowszych projektów. Zwiedzanie hal produkcyjnych: spawanie pudeł, montaż instalacji, montaż końcowy, tor zdawczy, produkcja wózków, rolki i wag. Podsumowanie spotkania, przedstawienie planów na przyszłość, networking.

 

19.30               Uroczysta kolacja
* oczekujemy na potwierdzenie
16.45 – 17.00    Podsumowanie i zakończenie 
15.15 – 15.30     Przerwa kawowa
 
15.30 – 16.45   Panel IV
                         "Aspekty ekonomiczne i społeczne transportu kolejowego"
CZĘŚĆ DRUGA
 
14.00 – 15.15   Panel III
                        "Czy Koleje Dużych Prędkości są odpowiedzią na wyzwania rozwojowe w najbliższej dekadzie?"
 
 
13.15 – 14.00    Przerwa lunchowa
11.45 – 12.00    Przerwa kawowa
 
12.00 – 13.15   Panel II
                        "Stan Infrastruktury kolejowej i taboru"
CZĘŚĆ PIERWSZA
 
10.20 – 11.45   Panel I
                        "Polityka transportowa, a finansowanie z Funduszy Europejskich"
6 czerwca 2024 r.
 
9.00 – 12.00    Wizyta studyjna 
 

Agenda 
X Kongresu Rozwoju Transportu

Pobierz

Organizatorem X Kongresu Rozwoju Transportu
jest Klaster "Luxtorpeda 2.0"

Koordynatorem Klastra "Luxtorpeda 2.0" jest
"Blue Ocean" Business Consulting Sp. z o. o.

Śledź nas

Menu

Adres

ul. Solec 63b lok. 7

00-409 Warszawa

Kontakt

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.